‘ శ్యామల కల్లూరి ’ రచనలు

Soul-mate

Soul-mate

ఉన్నట్టా? లేనట్టా?

1.
కొన్నిసార్లు తడిని అనుభూతి చెందేలోపే
తాకిన నీటి తుంపర ఆవిరైపోతుంది

ఏమో పొడిబారిన హృది ఉంటేనే గానీ
తగిలిన తడి సాంద్రత తెలీదేమో..

కోల్పోయే స్థిమితం శక్తి ఉంటే కదా..
పొందగల తెగువ ప్రదర్శించటానికి ..

ఐనా పొందటానికేమి కొత్తగా లేదనుకున్నప్పుడు..
మరి కోల్పోవడానికేముంది కొత్తగా..

అనుకోవడమే ! అంతా అనుకోవడమేనా?
అనుకోవడంలోనే ఉందంతా!?

పొందడము
కోల్పోవడము
క్షణిక అనుభూతేనా!?
మరెందుకిదంతా??

2.
నువ్వోస్తావా అసలు
నా నువ్వు ఉన్నావా అసలు
నమ్మకం లేక కాదులే
నమ్మేంత అనుభవం లేకనే ఈ తిప్పలు


పూర్తిగా »