‘ శ్రీనివాస్ దెంచనాల ’ రచనలు

అతడామె

నేను శబ్దవనాల మంచుసంచారానికి తీసుకొనిపోతానా
అతడు/ఆమె ముళ్ళవంకాయల గురించి మురిసిపోతుంటుంది/టాడు

నే సృజించిన రంగమాయల వగలు చెబుతుంటాను
అతడామె ఎనగర్ర బూజు దులపడానికి కాసె పోస్తుంటుంది

గడాఫీ సద్దాం శ్రీకాంతాచారి దిల్ సుఖ్ నగర్ స్వప్నలను అన్యాయంగా ఖతం చేశారని అరిచి రోదిస్తుంటాను
తల్లి సిద్దార్థ బొమ్మల గజ్జెల్ లాగులు తొడుక్కొని
మొగుడు సైదాగాడి కోటి కొత్త ఆడబిందెలు నెత్తిపై పెట్టుకొని
ప్రేయసి పైడి గజల్ కొరడాలతో కొట్టుకుంటుంటాను
అన్న అసురుడి అదృశ్యశూలాల్నిపొత్తికడుపుకింద పొడుచుకుంటుంటాను పొడుచుకుంటుంటాను
అద్దద్దద్దద్దద్ద అల్లల్లల్లల్లల్ల అశ్శరభశ్శరభ దశ్శరభశ్శరభ
కిందేడులోకాల్ని పైఏడులోకాల్ని కడుగుతుంటుంటాను కలిపికుడుతుంటుంటాను

IMAXలో దూకుడు దూకించు నన్ను

పూర్తిగా »