‘ సూర్యచంద్రరావు (వి-రాగి) ’ రచనలు

‘డివైన్సీ’ బొమ్మ నవ్వు

రెండే కొలతల రంగుల బొమ్మ-
బొమ్మలే లేని ఆ కనుల కొలనులో విరిసింది
ప్రేమ కమలమా
విషాదాగ్నికణమా?
ఆ పెదిమల కనుమల నడుమ
దృశ్యాదృశ్యంగా ద్యోతకమయ్యేది
అచ్చులు లేని చిత్రభాషా లేక
కలత నిదురలో పుట్టుమూగ స్వప్నఘోషా?
మోనాలిసా
ఓ మర్మయోగి పన్నిన
వన్నెల పన్నాగమా లేక అవ్యక్త అసుర సంధ్యారాగమా?
పూర్తిగా »

జ్ఞాపకమే కవిత్వం

“వాయు” లీనం
వెయ్యి ముళ్ళను తాకినా
పదును ఒంట పట్టించుకోలేదు గానీ -
ఒక్క మల్లెను తాకి పరిమళ మెక్కిపోయింది

 

జ్ఞాపక పీఠ్
ఒకడు జ్ఞాపకం ఉండిపోయే కవిత్వం రాస్తున్నాడు !
ఇంకొకడు- వాడి జ్ఞాపకమే కవిత్వంలా జీవిస్తున్నాడు !

 

“విరి”థమెటిక్స్
వీళ్ళంతా కాలాన్ని వడ్డీలతో లెక్కించుకుంటారు-
వాడేమో వసంతాలతో !

 

రెల్లు విరిసే వేళలో…
ఎదర పెద్ద పండగ..
రెండు తీరాల వాళ్ళకీ పప్పలొండి పెట్టాలనుకుంటా
లంకల్నిండా పిండారబోసుకుంది గోదారమ్మ

 

పునరాగమనం
“మీకు పెరియో డాంటైటిస్ – త్వరలో పళ్లన్నీ రాలిపోతాయి”

పూర్తిగా »