‘ సృజన్ ’ రచనలు

గూడు కట్టుకునే చిత్రం

సెప్టెంబర్ 2014


గూడు కట్టుకునే చిత్రం

ఇక మీదట దుష్టులతో
మాట్లాడ కూడదని నిర్ణయించాను.
ఇప్పుడు నాతో నేను మాట్లాడుకోవటానికి కుడా భయమేస్తుంది.

ప్రపంచం లోని గొప్ప మోసగత్తె తనే
కావచ్చు నేమోనని అనిపిస్తోంది
ఆ రోజు గాలిలో ఉగిసలాడే
తన ముంగురుల జ్ఞాపకాలు
గుండెల్లో భద్రంగా ఉన్నాయి మరి.

దేవతలని చీల్చి చెండాడి
మురికి కాలువలో వేద్దామనుకుంటున్నాను.
ఉదయంనుండే బియ్యం,పప్పు ,పసుపు,కుంకుమ
కొబ్బరికాయ ,తమలపాకులు,పూలు,పళ్ళతో నిలబడినవారు
ఆర్తిగా రోదిస్తున్నారు.
మాకున్న నమ్మకపు చివరి కొండిని తొలగించవద్దని.

మతం గురువు భోదన
రాజకీయనేత ప్రసంగం
కవి కవిత్వం
వీటి నడుమ తేడాలని తుడిచిన…
పూర్తిగా »