‘ హరితా దేవి ’ రచనలు

దిగులు

ఫిబ్రవరి-2014


నాకు తెలిసేసరికే నువ్వున్నావు.

గుండె గదులు కబ్జా చేసి
మోయలేనంత భారంగా
దూరలేనంత చిక్కంగా
ఆకాశంలా అనంతమౌతూ

2
పంచుకుని తేలికౌదామనుకుంటే
ఓపలేని బరువుతో కొందరు
మనసు లేని దేహంతో ఇంకొందరు
నకిలీ ముఖాలతో మరికొందరు
అసలు ముఖమే లేని వాళ్ళు మిగాతాకొందరు

నిన్ను మోయలేక ముక్కలైన
పొడిబారిన ప్రపంచం

3
కొత్తా పాతా లేదు
స్థలకాలాల స్పృహ అసలే లేదు
పరాయి లొకంలోఉన్నా
పరాయి మనుషుల మధ్య ఉన్నా
ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా
తొంగి చూసే నిన్ను
తరిమి కొట్టలేక
దిగమింగుకోనూలేకపూర్తిగా »