‘ హసన్ ఎల్ ఒజ్జానీ ’ రచనలు

ప్రేమకు స్మృతిగీతి

ఆ మేఘం
తన గూటిని వశం చేసుకోలేదింకా

తన నీడకు
అచ్చెరువూ
శెలవనలేదు

ఆ నక్షత్రమూ
తన సంధ్యతో
సంబరించలేదు

ఆ యజమానీ
తన మృత్యువును
నిర్జనం చేయలేదు

వీరంతా మరణానికి
తలుపును బార్లా తెరిచి వుంచారు
వాకిలిని రాత్రికీ
సహస్ర ద్వారాలను సమరానికీ
తెరిచే వుంచారు

#

ఓ మిత్రులారా!
నా పాన సఖులారా!
ఈ నిర్మానుషత్వాన్ని
నిలువరించండి

#

స్త్రీలంతా నాకు ప్రీతే

కానీ
నా జాడలను
గాలులతో చిత్రించే
అతివలే అయిష్టం

భాషిత గగనాలకు
చేరువయ్యే…
పూర్తిగా »