‘ అళగిరి స్వామి. ’ రచనలు

రాజా వచ్చేసాడు

“నాకు సిల్కు చొక్కా ఉంది,నీకుందా?” అడిగాడు రామస్వామి.తెలివైన ప్రశ్న.చెల్లయ్యకు ఆ ప్రశ్నకు ఏమని బదులివ్వాలో తెలియక అలా రామస్వామిని చూస్తూ ఉండిపోయాడు.తంబయ్య ఆశ్చర్యంగా ఆకాశంలోకి చూస్తున్నాడు.మంగమ్మ ముక్కుమీద వేలుంచుకుని,కళ్ళు సగం మూసుకుని అలోచిస్తూ ఉంది.ఈముగ్గురూ ఏమి సమాధానం చెపుతారా అని మిగిలిన పిల్లలు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

 

ఆరోజు బడిలోరామస్వామి,చెల్లయ్యలమధ్య బొమ్మలపోటీ జరిగింది.రామస్వామి తన అయిదో తరగతి చరిత్ర పుస్తకం తీసాడు.చెల్లయ్య దగ్గరేమో ఆపుస్తకం లేదు.దాంతో పౌరశాస్త్ర్రం పుస్తకం తెరిచాడు.ఒకరు ఒకబొమ్మ చూయిస్తే రెండోవాడు దానికి తగ్గబొమ్మను తనపుస్తకంలో చూయించాలి.ఎవరు ఎక్కువ బొమ్మలు చూయిస్తే వారు గెలిచినట్లు.

 

పోటీ సగంలో ఉండగా లెక్కలమాస్టరు క్లాసులోకి వచ్చాడు.ఆయన కోపిష్టి.కాబట్టి ఆయన ఉన్నంతసేపు ఆటలు సాగవు.పైగా పెన్సిల్…
పూర్తిగా »