కవిత్వం

Noem అను ఒక కథ

జూన్ 2017


Noem అను ఒక కథ

వాళ్లకు నేనేమీ తేను. బహుశా వాళ్ళేమీ ఆశించరు కూడా. మహా అయితే ఆకుల మాటున దాగిన పూవుల్లా తటాలున బయటపడి…
పూర్తిగా »

నిద్రాహారాలు

జూన్ 2017


నిద్రాహారాలు

అది యిది అని కాదు
యేదయినా ఫరవా లేదు
కుంచెం అన్నం కావాలి
కప్ప…
పూర్తిగా »

వర్షం

వర్షం

గ్లాసెడు గోర్వెచ్చటి ప్రేమను గటగటా తాగు
నీటిచిదుపల చెంపల్ని వాయించే చిలిపి స్లిప్పర్స్ తొడుక్కో
పొద్దున్న…
పూర్తిగా »

ఎనిమిదో అడుగు

ఎనిమిదో అడుగు

ఇపుడా కెమ్మోవి తేనెల సోనై
ఊరించడం లేదు
యవ్వనపు పొంగులేవీ
కెరటాలై చుట్టేయడంలేదు.

పూర్తిగా »

నాన్న

నాన్న

బయటికి నడవాల్సిన నా దారిని లోపలికి
విసిరేసిన ఓ హోరుగాలి
చెవుల మీద అరచేతులుంచుకుని
కళ్ళు రెండూ గట్టిగా…
పూర్తిగా »

కుడుముంటె పండుగంటడు

కుడుముంటె పండుగంటడు

వాడెమ్మటుంటె సాలు
ఇగం పట్టిన శేతులకు
శెగ తల్గినంత హాయిగుంటది.
ఎడార్లె ఊట శెలిమె

పూర్తిగా »

వీడ్కోలు తర్వాత

వీడ్కోలు తర్వాత

అంత సంతోషం వెనకా ఒక దుఃఖపు తెర సాయంకాలపు నీడై పరివ్యాప్తి చెందుతుంది
వెలిగే నవ్వుదీపపు సెమ్మె…
పూర్తిగా »

ఇక్కడ

ఇక్కడ

భయపడకు,
ఇక్కడితోనే ఈ ప్రపంచం అంతమయిపోదు.
యుగాంతం ఎప్పటికీ రాదు.
కాలం గుండెల్లో గుచ్చుకున్న నిమిషాల…
పూర్తిగా »

విప్పపూల వింజామర

విప్పపూల వింజామర

డోలు పూనకంతో మోగుతోంది.
అడవి నెమలి పించెంతో
రేల పాట అందుకొని
గొలుసు చిందులేస్తంది.పూర్తిగా »

అన్వేషణలో

అన్వేషణలో

ఒక సమాంతర దశ నుంచీ
మరో అసమాంతర దశలోకి
మళ్ళీ యింకో దాన్లోకి
మళ్ళీ…
పూర్తిగా »