వాకిలి ప్రచురణలు

  1. ఇంటి వైపు (అఫ్సర్): Inti Vaipu by Afsar – Paperback – Jan 1, 2018
  2. Wakes on the Horizon: A Selection of Poems Translated from Telugu – NS Murty – Paperback – Aug 11, 2016
  3. యథేచ్చ (నందకిషోర్): yadhechha – Nana Kishore – Paperback – Dec 22, 2017
  4. కుందాపన (రవి వీరెల్లి) kuṃdāpana – Ravi Verelly – Paperback – Aug 15, 2017