‘ ఎంవీ రామిరెడ్డి ’ రచనలు

అజరామరం

1
గోలీలాటలు గుర్తున్నాయా! తాటిబుర్రలు గుర్తున్నాయా!
కాలువ ఈతలూ కొండఫలాలూ కోతికొమ్మచ్చులూ
గోటిబిళ్లలూ దాగుడుమూతలూ జెండాపై కపిరాజులూ
కప్పల పెళ్లిళ్లూ వానపాటలూ చలిమంటలూ
జడకుప్పెలూ తొక్కుడుబిళ్లలూ చిలకపచ్చ ఓణీలూ
శ్రీరాముడి పెళ్లిసంబరం ఏసుమఠం తిరునాళ్లూ పీర్లపండగా
ఆవకాయా పెరుగన్నమూ అరిసెలూ పేలపిండీ
ఉగాది పంచాంగమూ దసరా వేషాలూ దీపావళి దివిటీలూ
కాటికాపర్లూ హరిదాసులూ పేడకళ్లాపులూ ముగ్గులూ గొబ్బెమ్మలూ
ఆరు కిలోమీటర్ల దూరాన అక్షరాభ్యాసం చెప్పుల్లేని నడకా
పొలంగట్లూ పోలిగా పాటలూ నారుమళ్లూ వరికళ్లాలూ పత్తికోతలూ
అంతా ఒక సహజాతి సహజ ప్రకృతిసౌందర్య జీవలయ

2
పసిమొగ్గల చుట్టూ…
పూర్తిగా »