‘ కూరెళ్ళ స్వామి ’ రచనలు

అనామకుని ప్రయాణం

అనామకుని ప్రయాణం

వాడు చస్తుంటాడు
పుడుతుంటాడు
విసుగన్నదే తెలీకుండా
తన కన్నా హీనంగా
బ్రతికుండీ చనిపోయిన,
ప్రపంచాన్ని పట్టించుకోని ప్రపంచంపై జాలితో,
తిరిగి తిరిగి అరిగిపోయిన కాళ్ళతో
ఖాళీ కాలిబాటని కామించుకుంటూ
తనకోసం తానే తయారు చేసుకున్న తత్వాన్ని
మానవత్వాన్ని మనుషులందరికీ
మౌనంతోనే పంచాలనే పిచ్చి ప్రయత్నంతో…

వాడు ఏడుస్తుంటాడు
అంతలోనే నవ్వుతుంటాడు
తనను చూసి నవ్వుతూ
తనలాగా నవ్వలేని వాళ్ళను
అన్నీ ఉన్నా అసూయతో ఏడ్చేవాళ్ళను
ఏమని ఓదార్చాలో అర్ధం కాక
ఒంటరిగా వీధులలో నగ్నంగా సంచరించుకుంటూ
పగటినీ, చీకటినీ ఒకే రకంగా…
పూర్తిగా »