‘ జె. యు. బి. వి. ప్రసాద్ ’ రచనలు

గొర్రెల స్వామ్యం!

గొర్రెల స్వామ్యం!

అమెరికను కంపెనీలో ఓ మీటింగు జరుగుతోంది. పదిహేను మంది ఉద్యోగులు వున్నారు. అందులో, ఇద్దరు ఆడ మేనేజర్లు. ఇద్దరు మొగ మేనేజర్లు. మిగిలిన పదకొండు మంది ఇంజనీర్లు. వారిలో ముగ్గురు ఆడ ఇంజనీర్లు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్టాడుతూనే వున్నారు. అందరూ కలిసి, ఏం చెయ్యాలా, ఎలా కంపెనీ లాభాలు పెంచాలా అని తీవ్రంగా చర్చిస్తున్నారు.

ఆ గదిలో ఆ పదిహేను మందీ కాకుండా, ఒక మూడేళ్ళ అమెరికను పాపాయి కూడా వుంది. మీటింగు మధ్యలో, ఆ పాపాయి, “డాడీ” అని చిన్నగా గొణిగింది. అదే సమయంలో వాళ్ళ నాన్న ఏదో మాట్టాడుతున్నాడు. మాట్టాడుతున్నది ఆపి, “కాస్సేపుండు స్వీటీ” అని కూతురికి చెప్పి, మళ్ళీ మాట్టాడాడు.…
పూర్తిగా »