‘ జ్యోత్స్నా ఫణిజ ’ రచనలు

అనామిక

నువ్వు నాకంటే ముందే స్పందిస్తావు.
మట్టి కుండ నుండీ నీళ్ళు తోడుతున్నట్లు
సున్నితంగా కవ్విస్తావు.
నువ్వు నాతో అంటావు
ఏముంది నీ కవిత్వంలో?
చిక్కగా పొరలు పొరలుగా దిగులు అల్లుకున్న మసక తప్ప?
ఏముంది నీ కవిత్వంలో?
అస్పస్టంగా కనపడే ఇసుకరెక్కలూ,
అస్పస్టంగా కనపడే సగం వరకూ తడిచిన గులాబీలూ,
పగిలిన అద్దపు ముక్కలమధ్య విచ్చుకున్న వానా,
అక్కడక్కడా విసిరేయబడ్డట్లు ఉండే, అస్తమయపు ఆకాశపు రంగు.
ఏముంది నా కవిత్వంలో?
నువ్వు ప్రస్తావించిన అస్పష్టత తప్ప?
నువ్వు చూసిన మసక అద్దాల చీకటితప్ప?
ఎలా పదాలలో…
పూర్తిగా »