‘ బాలు ’ రచనలు

మా అమ్మ

జనవరి 2013


మా ఇంట్లో అందరికంటే ముందే
సూరీడు రాక ముందే
చంద్రుడు పోక ముందే
మా ఇంట్లో ఉదయిస్తుంది మా అమ్మ

చిరునవ్వుల కిరణాలతో
పనుల పగ్గాలు చేపట్టి
మా ఇంటి రథాన్ని నడిపిస్తుంది మా అమ్మ

 


పూర్తిగా »