‘ మామిడి హరికృష్ణ ’ రచనలు

జెండాగా ఎగిరిన అచ్చరం

అక్టోబర్ 2013


తెల్లార గట్లల్ల తలుపు గొట్టి లేపి
మా తలపులల్ల
కొత్త పొద్దు పొడిపించిన సూర్యుడు– గాయ్న

కంటికి మింటికి ఏక ధారగా
మన మట్టి ముచ్చట్లను కై కట్టి చెప్పిన
తాళ పత్ర పురాణం — గాయ్న

నైజాము సర్కరోని గుండెల మీన
అచ్చరాల కచ్చురాలు ఉర్కిచ్చిన
సచ్చా ఆద్మీ — గాయ్న

దోపిడీ దారుల మెడల మీన
పిడి చాకు అసొంటి కైతల్ని దించిన
సాదా సీదా ఇన్సాన్ — గాయ్న

గీ నేల కోసం
గీ మట్టి బిడ్డల కోసం
ఎంతటోనికైన ఎదురు తిర్గిన
గీ జమీన్…
పూర్తిగా »