‘ హనీఫ్ ’ రచనలు

ఓ పెంపకం కథ

సెప్టెంబర్ 2017


రైల్వే ట్రాక్ పక్కన చిన్న బోడగుట్ట, దానికి ఒక దిక్కునుంచి కంకర రాళ్ళ క్వారి, కట్టెకు చదలు పట్టినట్టు గుట్టను కొరుక్కుంటూ వస్తున్నారు.చిన్న, చిన్న పొదలు, తంగేడు చెట్లు, ఎంపిలి మొక్కలు అంతకు మించి మరేంలేవు. తుప్పలన్న, మహా వృక్షాలన్నా గదే అడవి.

ఆ గుట్టకు మరో దిక్కున చిన్న చిన్న పాకల్లా౦టి గుడిసెలు. ఎక్కువ మొత్తంలో కప్పులమీదికి అట్ట ముక్కలు, చినిగిన గోనెసంచులు.చినిగిన ప్లాస్టిక్ సంచుల నీడ కింద పది,పదిహేను కుటుంబాల వాళ్ళు౦టరు. పక్కన చిన్నవాగు, వానా కాలంలో నీళ్ళతో పార్తది. చలి, ఎండా కాలాలు టౌనులోని డ్రైనేజీ మురికి నీళ్ళతో పారుతు౦టది.

గుడిసెలకు కాస్త ఎడంగా ఎవరో ఆసామిది పల్లంభూమి తోట. ఆ…
పూర్తిగా »