కవిత్వం

కిడ్కి

అక్టోబర్ 2013

ఒకప్పుడు కిడ్కి
ఒక సుందర స్వప్నం
పడమట గాలి, పైర గాలి
పహారీ కాస్తుండేవి.
వసంత గానం,సుగంధ పరిమళం
నట్టింటిలో షికార్లు చేస్తుండేవి.
చాంద్ కీ తుక్డా
గోడకు కిడ్కి.

ఇప్పుడు,
కిడ్కి లెక్క కోసం
కిడ్కికి వేలాడే పరదా
మన సరదాలకు గురుతు
దర్పానికి నిలువుటద్దం
ఇప్పుడు కిడ్కిలు మూసుకున్నాయి
మన మనస్సుల్లా!