కవిత్వం

వలతారు వెన్నెల

మే 2014

నీటికి, వలకీ మధ్య
రహస్య ఒప్పందమేదో వుండేవుంటుంది!
నీళ్ళనొదిలేసి, ఎంత ఒడుపుగా-
చేపల్ని పట్టుకుంటుందో వల.

నీటినుంచి చేపని-
విడదీస్తున్నానేమో అని, భాద నటిస్తూ
జలజల రాలే కన్నీళ్ళొకటి పైగా.

చివరికిలా అంటుంది కదా..?

ఇన్నాళ్ళూ నీటిలో నాని,నాని,
నాలా నీకూ జలుబు చేస్తుందనే
నాతోటే నిన్నూ ఇలా-
ఒడ్డుమీద ఆరబెట్టడం.