కవిత్వం

వేరే అద్దంలో

జనవరి 2016

వేలాడే వాక్యాల నిబంధన అనుకునేలోపే
పదాభినయశిల్పాల్లో ఏకాంతర ఏకాంతం

నేత్రసర్పపుష్పంలో
తలతో తలవని తడిమెలికల్లో
తోలుతీగల తాండవం

వేరేవొక గాలి
వేరే అద్దంలో
లోలోపల చూసి ఏమి తాకిందో

మరో పదమేలేని అరచేతుల్తో వున్నా
బొమ్మల మనసు గారడీలో నవ్వెక్కడ

నిశ్చేష్ట ఇష్టంలో తడవని మరుపులెన్నో
పరోక్షస్పర్శభ్రమలో

నిజాలు చెప్పలేని మాటలే కావాలి
గంతులేసే నీడల్లో