‘ అఫ్సర్ ’ రచనలు

వొకే వొక్క దీర్ఘ కవితలా నువ్వు పుట్టినప్పుడు

జనవరి 2013


An Empty Episode – ఆరో సన్నివేశం:

ఇంత కవిత్వం ఎలా పుట్టుకొస్తుందన్న ప్రశ్న ఇప్పుడేమీ కొత్తకాదు నాకు. కానీ, నా సమాధానాలే నన్నెప్పుడూ చిత్రహింసపెడ్తాయి. నేనొక గాయపడిన పక్షిలాంటి పదచిత్రమై, ఎక్కడో రాలిపడ్తాను. చాలాసార్లు నీముందే రాలిపడాలని అనుకుంటా. కాని, ఆఖరాఖరికి నా కాళ్ళముందే పడివుంటా, సమాధానం దొరికిందా ఇప్పుడయినా అని ప్రశ్నించుకుంటూ!

1
నన్ను రాసే ప్రతివాక్యమూ నేనే అని అనలేను. కొన్ని వాక్యాలు నీ మాటల, నిశ్శబ్దాల కూడికలు.వాటికింద నా సంతకమే వున్నా నేనూ వెళ్ళాల్సిందే నీ జాడలు వెతుక్కుంటూ.

2
నా లోపల్నించి నిష్క్రమించిన నీ ప్రతి కవిత్వ వాక్యం నన్ను గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంది. ఎప్పటి…
పూర్తిగా »

ఇసుక మీద సముద్రం గీసిన స్కెచ్- ఈ కవిత్వం

జనవరి 2013


ఇసుక మీద సముద్రం గీసిన స్కెచ్- ఈ కవిత్వం

 

1

Jack Kerouac నన్ను వెంటాడే అమెరికన్ కవి. వచన రచయిత.

ఆ పేరు వినగానే అతనంటే వొక్కో సారి కేవలం కవి కాదనిపిస్తుంది నాకు. కవిత్వం రాసినా, వొట్టి వచనమే రాసినా, అతని వాక్యాల కింద వుండే చలనం వొక తాత్విక సారంగా ప్రవహిస్తుంది.

మొదట్లో కొంతకాలం ఆవేశంగా రాస్తాం కవిత్వం. అప్పుడు ఉద్వేగం ఉప్పెనై ముంచెత్తుతుంది. రాయకపోతే వొక రకమయిన వొంటరితనం బాధిస్తుంది. నిజమే! కానీ, ఆ ఆవేశం యెప్పుడో వొకప్పుడు ఆరిపోతుంది. ఆరిపోయిన తరవాత మనలోపలి నిప్పు కణమేదో రాలిపోయినట్టే వుంటుంది. వొక రాయలేనితనం లోపల గుబులు పుట్టిస్తుంది. Kerouac అలాంటి అనుభవాలెన్నో చూశాడు, అనుభవించాడు. అలాంటి సమయంలో…
పూర్తిగా »

అనుక్షణికాలు-10

జనవరి 2013


For last year’s words belong to last year’s language
And next year’s words await another voice. (T.S. Eliot).

1
వెళ్లిపోతున్నప్పుడు
తనేమీ చెప్పలేదు
‘సరే, ఇక వుంటాన్లే’ అని కూడా!

2
ఎన్ని సార్లు అలా వచ్చి
ఇలా వెళ్లిపోలేదని!
వచ్చిన ప్రతిసారీ అనుకున్నానా
అలాగే ఇక్కడే వుంటావని!

వెళ్ళిన ప్రతిసారీ అనుకున్నానా
ఇలాగే ఎక్కడికో వెళ్లిపోతావని!

3
ఆశ్చర్యం కాని క్షణం
వొక్కటంటే వొక్కటి
వుందా చెప్పు!
ప్రతీ క్షణం సతమతమే
ఇంకో కొత్త క్షణాన్ని

పూర్తిగా »