‘ ఎస్.వి.రామశాస్త్రి ’ రచనలు

ప్రయాణమంటే…

ప్రయాణమంటే..
ఎన్ని మోసుకెళ్తూ
చివరికి
ఎన్ని వొదులుకుంటానో
తెలియని ఒక సందేహావస్థ

తీరా ప్రయాణం చేస్తున్నపుడు
ఒక కిటికీ పక్క ప్రదేశాన్ని
కిరీటిలా పట్టుకొని
ఆనందిస్తున్న తరుణంలో..
ఒక పెద్దాయిన
గాలికోసం అని అడిగినపుడు
ఆ స్థలాన్ని
మొహమాటంగా ఇచ్చినపుడు
ఉన్న ఒక్క చాక్లెట్
తినబోయె సరికి
నేలపై జారవిడుచుకున్నట్టు
తెల్లమొహం వేసిన
పిల్లవాడినవుతాను

తేరుకొని
పలకరింపుల తాయిలాలతో
కొనసాగిస్తున్నపుడు
వారి ఊరువచ్చి
దిగిపోతారు

నాదికాని ఒక చోటు
నాదై, వేరై
మళ్ళీ నాదవడంపూర్తిగా »