‘ కాల్పెట్ట నారాయణన్ ’ రచనలు

కాల రేడు …

చిమ్మ చీకటిలో
పిల్లిని చూపిస్తూ
పిల్ల ఎలుకతో
తల్లి ఎలుక ఇలా అంటోంది:
“జాగ్రత్తగా వినుకో!
వాడికి తిరుగులేని నిశిత దృష్టి ఉంది.
వాడు నిన్నేక్షణాన్నైనా కనిపెట్టగలడు.
వాడికి ఏస్థాయిలోని శబ్దమైనా వినగల చెవులున్నాయి.
ఒక వెంట్రుక కిందపడితే
దాని శబ్దాన్ని బట్టి
ఎవరిదో పోల్చగలడు.
వాడు సాధుత్వానికి పరాకాష్ఠ
వాడు నిన్ను చాలా తెలివిగా మన్నిస్తూనే
వెల్లకిలా చెయ్యగలడు.
సహనానికి మారుపేరు వాడు
కనీసం ఒక నాలుగైదు గంటలు
పరిశీలించగలడు, నిన్నంచనావేసి
నీ తోక చివర పట్టుకుని
నిన్ను…
పూర్తిగా »