‘ కె. వి. కరుణ కుమార్ ’ రచనలు

నాలుగొందల తొంభై ఎనిమిది

ఫిబ్రవరి 2018


నేను పోలీస్‌ స్టేషన్‌ లోకి అడుగుపెట్టే సరికి వాడు ఓరగా వేసిన చెక్క బెంచీ మీద, అరచేతుల్లో ముఖాన్ని పాతిపెట్టి కూర్చుని ఉన్నాడు. భుజం మీద చేయి వేస్తూ ప్రక్కన కూర్చున్నాను.
పూర్తిగా »