‘ గరికపాటి మణీందర్ ’ రచనలు

విప్పపూల వింజామర

విప్పపూల వింజామర

డోలు పూనకంతో మోగుతోంది.
అడవి నెమలి పించెంతో
రేల పాట అందుకొని
గొలుసు చిందులేస్తంది.
కొమ్ము బూర గొంతెత్తి
సింహనాదం చేస్తూంది
పోడు మట్టి పులకరించి
చిలక పచ్చ తొడుగుతోంది.
ఒక దేవతా రూపం
ఆనపకాయ బుర్రలో
గడ్డాన పచ్చ బొట్ల పూలతో
కడయాల కాళ‍‍్ళతో
కల్లు మోసుకొస్తుంది.
తునికి పండ్ల సువాసన
పెదాలకు లత్తుకవుతంది.
మెడన తాయెత్తు
అచ్చాదనలేని దేహాలు దాల్చిన విల్లంబులు
విజయ దరహాసంతో నడిచొస్తాయి
తాటాకు గుడిసెల్లోంచి కాల్చిన ఎండుచేపల వాసన
సాంబ్రాణి ధూపంలా…
పూర్తిగా »