‘ డా. సి. నారాయణ రెడ్డి ’ రచనలు

జ్ఞానకోశం

జ్ఞానకోశం

ఎవరి కోసం
ఏకాగ్రతతో నిరీక్షిస్తున్నది ఈ జ్ఞానకోశం ?
తన లోని జ్ఞాన కణాలను వెలికి తీసి
వాటికి ఆకృతి కలిగించే
అభినవ ప్రయోక్తల కోసం
గుప్తంగా పడి వున్న జ్ఞానం
పొదిలో ఒదిగి వున్న బాణం లాంటిది
ప్రయోగించినపుడే దాని పదును లోకానికి తెలుస్తుంది
జ్ఞానకోశం అప్పుడప్పుడూ మూల్గుతూ వుంటుంది
తనలోని మూల ధనాన్ని వైజ్ఞానిక రంగం
వినియోగించుకునే రోజులు ఎప్పుడొస్తాయా అని
అంతటితోనే ఆగిపోలేదు ఆ జ్ఞానకోశం
అది తహ తహలాడుతుంది
కళా జగత్తులో తాను
శబ్దాలుగా చిత్రాలుగా శిల్పాలుగా

పూర్తిగా »