‘ నాగలక్ష్మి కర్ర ’ రచనలు

ధనం మూలం..!

ధనం మూలం..!

భర్త ప్రకాష్ ని కరకరా నమిలి మింగేయాలన్నంత కోపం వచ్చింది కోమలికి. ఏనాడు తన మాట విన్నాడు గనక. ఏది తోచితే అది చేసెయ్యడమే, పెళ్ళాం చెప్పిన మాట వినాలని ఒఖ్ఖనాడైనా అనుకున్నాడా? 'మొండి మొగుడు చెపితే వినడు గిల్లితే ఏడుస్తాడు' అనే సామెత ప్రకాష్ కి సరిగ్గా సరిపోతుందనేది కోమలి అభిప్రాయం.
పూర్తిగా »