‘ నిజం ’ రచనలు

నీలిచెట్టు

సెప్టెంబర్ 2017


నీలిచెట్టు

అలుపెరగని సుదూర
అధోయానంలో
రాటుదేలిన నీ చూపు
కొమ్మల సందుల్లోంచి
ఆకుల పళ్లేల మీద
వడ్డించే విందును
పూర్తిగా »