‘ పల్లిపట్టు ’ రచనలు

జ్ఞాపకాలపిట్ట

ఫిబ్రవరి 2018


దారేదైనా గానీ
అడుగులేవైనా గానీ
చేదువో తీపివో
కళ్ళ సముద్రాలనుంచో
చెంపల మైదానాలపైనుంచో
వెచ్చగా ఉప్పగా జారుతున్నవో
మెత్తని చేతివేళ్ళ స్పర్శలాంటివో
కొన్ని జ్ఞాపకాలు
మనల్ని నడిపించే పాదాలవుతాయి.
పూర్తిగా »