‘ పాయల మురళీకృష్ణ ’ రచనలు

రెండు మౌనశిఖరాలెదురైనప్పుడు..

రెండు మౌనశిఖరాలెదురైనప్పుడు..

వాళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు
చుట్టూ ఉన్నవారి ఆంతరంగిక పయన వేగాలకు అడ్డుపడకుండా ఎవరి భద్రతకూ విఘాతం కాకుండా వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు

అంతా లోపమనుకున్నంత మాత్రాన
వాళ్లకి లోపమెలా అవుతుంది !?
ధైర్యంగా ముందుకు సంభాషిస్తున్న
మనోనిబ్బరానికి పునాది గాక..

ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలియదు గాని
వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నది
అందమైన భాష పెదాలపై వరమై
అవయవాలన్నీ సక్రమమై
ఎడమొహం పెడమొహమవుతూ
కలవలేకపోతున్న మనసుల గురించైతే బాగుణ్ణు

స్వరపేటిక నరాలలో
కురిసే చినుకుల పరిచయాల్లా
తరుశాఖల విరుల పరిమళాల్లా
జనించాల్సిన మాటలు
వదంతులై
భయం గిట్టల కింద

పూర్తిగా »