‘ బాబి నీ ’ రచనలు

రెడ్ సాల్యూట్ చావెజ్!

09-మార్చి-2013


రెడ్ సాల్యూట్ చావెజ్!

మారుతున్న కాలంలొ
నమ్ముతున్న దారుల్లొ
ఎదురొచ్చి నన్నోటేసుకుని భుజం చరిచినోడా
పిడికిట్లో అగ్నికణం రగిల్చి
కన్నుల్లో చమురునింపుకొచ్చి
దీప్తి చేసి దారి చూపినోడా..
దుర్మార్గున్ని పొలిమేరల్లోకి తరిమికొట్టి
మా స్వేచ్చాయుత నిద్రల్ని ప్రేమించిన ప్రేమికుడా
లాటిన్ అమెరికాకు మా తల్లంపాడుకు తేడాలేదన్న నిజం
మా గుణంలో నింపినోడా!
నీది వెనుజులానో, బొలీవియానో, చివరాఖరకు పెరూనో
నాకేమెరుక??
నువ్వు నిలబడ్డ సిద్దాంతం,
నిప్పులు చెరిగిన మాటలు,
గుండెకింద ధైర్యం
సామ్యవాద ఆకాంక్ష
నీ ఎర్రటి చొక్కా..
చాలు వీరుడా నాకు చాలు..!!

పూర్తిగా »