‘ వర్ణలేఖ ’ రచనలు

నేనూ ఓ మట్టిపొయ్యి

జనవరి 2013


రోడ్డు మీదవోయేటోల్లంతా మా సుట్టాలే
ఎవరొస్తె ఆళ్ళకు చాయ్ వోస్తం
ఆల్లే మాకు తిండివెట్టేది
ఆరు గజాల గుడిశే మా ఇల్లు
నేను నా మొగుడు ముగ్గురు పిల్లలు
అండ్లనే మా చాయ్ దుకాణం హైవే మీద

బస్సులన్నీ నా ఇంటిముందే ఆగుతయ్ గానీ
పక్కనున్న దాబాలకే అన్ని కాళ్ళు నడిశేది
ఎవరో ఒకరిద్దరు మా మట్టి చాయ్ కోసమొస్తరు
ఏసీ బస్సులల్ల తిరిగేటోల్లు
మా చాయేందాగుతరని సర్దుకుంటగానీ
ధాబాల సలీంగాని చెమటరాలే చేతుల
కంపుశాయి ఈళ్ళకి ఇంపెట్లయితదో
నాకెంతకీ అర్ధంగాదు

పొద్దుపొద్దుగాల పోరలని పుల్లలేరవంపుత
అవే…
పూర్తిగా »