‘ వారాల ఆనంద్ ’ రచనలు

సత్యం

డిసెంబర్ 2013


సత్యం

ఏదో ఒకటి దేనికోసమో ఒక దానికోసం
నిరంతరం వెతుకుతూనే వుంటాం
అనవరతం తిరుగుతూనే వుంటాం
అది సత్యం కావచ్చు
సౌందర్యం కావచ్చు
అన్వేషణ కొనసాగుతూనే వుంటుంది

ప్రతి రోజూ ప్రతి క్షణమూ
సంఘర్షణ సంలీనత సమన్వయం
అన్నీ ఎదురవుతున్నా
ఏదీ తెలియని తనం
ఏదీ తెలుసుకో లేనితనం
మంచి చెడూ! ఆశా నిరాశా !
అంతా భ్రమ! విభ్రమ!!
అంతా గందరగోళం

ఇష్టం కోరికా తపనా
మనకు అర్థం కానిదేదో
దుఖం లోకి దారి తీస్తుంది
దుఖం అజ్ఞానానికి దారి హేతువవుతుంది

జీవతం నిరంతరం…
పూర్తిగా »