‘ విజయ్ ప్రసాద్ కోపల్లె ’ రచనలు

గులాబి ముల్లు

గులాబి ముల్లు

వేదవతి బ్యాగు తీసుకుని లోపల కొచ్చింది ఆటో దిగి. శాంతమ్మ మనసు వేదవతిని చూడగానే విలవిలలాడింది. జగన్నాధం మనసు ఆనందంతో గంతులేసింది. వేదవతి వారికున్న ఏకైక సంతానం! వారి ఆశలన్నీ ఆమె మీదే! వయసు మీరిపోతున్న ఆమెకి వివాహం చేయలేక పోతున్నారు. సంబందాలు వస్తున్నాయి.-పోతున్నాయి. కాని ఫలించడం లేదు. దాదాపు రెండు సంవత్సరాల తరువాత పట్టణం నుండి తమను చూడటానికి వచ్చిన కూతుర్ని ఆప్యాయంగా ఆహ్వానించారు.

” అమ్మా!బాగున్నావా?” శాంతమ్మని చుట్టేస్తూ అడిగింది.
” నువ్వండగా నాకేం దిగులమ్మ! ” కౌగలిం చుకుంటూ చెప్పింది.
“నాన్నా! నువ్వు కొంచెం లావయ్యావు! ఆరోగ్యం బాగుందా? ” ఆప్యాయంగా అడిగింది.
” వేదా! నువ్వుండగా…
పూర్తిగా »