‘ విలాసాగరం రవీందర్ ’ రచనలు

శూన్యంలోంచి శూన్యంలోకి

ఉదయపు లెక్కంటే
సున్నాతో సున్నాను భాగించడమే కదూ?
ఏమిలేనితనం నుంచి
మైలు రాయిని తలుచుకుంటూ
మేను ముందుకు వంచడమే.

నిద్ర లేని రాత్రులను
కాల సముద్రంలో కలుపుతూ
తూరుపు నుంచి ప్రవహించడమే కదా!

***

మిట్ట మధ్యాహ్నపు వేళ
బంధాల బంతాటలో
ఒక ఆనంద క్షణంలోనూ వదలని వేలాదిలక్ష్యాలలో
ఒకే ఒక్క జీవనం
మనకోసం మిగిలిపోవడం
ఆశ్చర్యం కాక మరేమి?

***

పడమటి పరదాపైన
ఎగుడు దిగుడుల జీవన రేఖను
ఊహల ఊలు దారాలతో ముడి వేస్తూ
మనో మందిర ద్వారాలకి తోరణాలు కట్టడం

పూర్తిగా »