‘ వేణు ఊడుగుల ’ రచనలు

ఈ కవిత్వానికి శీర్షిక లేదు

జనవరి 2013


“నేను నిప్పును – నేను నీరును
లక్షలాది సైనికుల్లో నేనొక సైనికుణ్ణి “
సైనికుణ్ణి నేనే
యుద్ధాన్నీ నేనే
యద్ధభూమినీ నేనే
త్యాగం నా జవసత్వం
పోరాడ్డం నా జీవగుణం
అడవిపోదల్లోండి బీడుబడ్డ దేహంగుండా
దాహానికొచ్చే సింహంలా
నేను ఎర్రగా ఉదయించాను
ఎర్రగానే అస్తమించాను
మూడుతరాల గోసను మూటగట్టుకుని
నన్ను నేను దగ్ధం చేసుకున్నాను
ఉధ్యమిస్తోన్న దేహాల్లో
ఉడుకు నెత్తురై ప్రవహిస్తున్నాను
అలరారే అమాయకపు నవ్వుల్లో
నేడు మేఘగర్జనలు వింటున్నాను
మెరుపు తీగల్ని కంటున్నాను
నా మేరుపర్వతంపై పడి మేస్తోన్న…
పూర్తిగా »