‘ శారదయామిని ’ రచనలు

ది అబ్సెషన్

అక్టోబర్ 2017


ది అబ్సెషన్

'యూ మిస్స్డ్ మీ' ?! ---- 'లాట్ .. లాట్.. లాట్ అండ్ లాట్' ! ' యూ మీనిట్ ? ' అలవాటుగా తిరిగే వీధి మలుపులో ఎప్పటివో ప్రశ్నలు అదృశ్యంగా వెంటాడటం తిరిగొచ్చే దారిలో ప్రపంచమంతా మాయమై, నను వెతుక్కుంటూ నీ చూపులు శూన్యం నింపుకోవడం
పూర్తిగా »