‘ శ్రీకాంత్ కాంటేకర్ ’ రచనలు

గడ్డిపరక

గడ్డిపరక

నాకు తెలుసు- నేను రాసేదేది కవిత్వం కాదని(ఇలా చెప్పడం ఈ మధ్య ఫాషన్ కావొచ్చుకాని.. నే నిజాయితీగానే చెప్తున్న), కవిత్వం అంతకన్నా గొప్ప సౌందర్యంతో అలరారుతుందని, అయినా రాస్తూ ఉంటాను. ఇక రాయడం మానుకోమని తోచినప్పుడల్లా, ఇంకొంచెం ప్రయత్నించవచ్చేమోనని లోలోపల తోస్తుంది. ఇక వద్దని మానేయాలనుకున్నప్పుడు- అటువైపు సున్నితంగానో, బలంగానో లాగే విరోధబాస-paradox.

ఎప్పుడు కవిత్వం నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్లిపోతున్నట్టే ఉంటుంది. మళ్లీ మళ్లీ తిరిగొచ్చి గుండెలోనే తిష్ట వేస్తుంది. పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నప్పుడో, జ్ఞానాన్ని, కవిత్వాన్ని ఒంపుకుంటున్నప్పుడో, జ్ఞానంలేని కవిత్వాన్ని నింపుకుంటున్నప్పుడో చిన్న అలికిడి వెంట వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది.

ఇంత రాసింతర్వాత మనం రాసిందేది కవిత్వం కాదని తెలియడం చిరాగ్గానే ఉంటుంది. తోచిన భావమల్లా…
పూర్తిగా »

ఆమె కవిత

ఆమె కవిత
ఆత్మలో లీనమవుతుంది
మాటలు కన్నీటిలో ఇంకిపోతాయి
భావజలధార ఒళ్లంతా పాకి
అక్షరమక్షరమూ ఆవహిస్తుంది

ఆమె దుఃఖం తరతరాల మూలాలను తడుముతుంది
ఆమె తత్వం అనాది మూలుగల్లోని బానిసత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది

ఆమె మాత్రం ఎవరినీ ప్రశ్నించదు
దేనినీ నిందించదు
విధి అని విరామం తీసుకోదు
కాగితానికి, కంటికి మధ్య
కన్నీటి సిరాగా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది

పదాలు
వాటికి పాదాలు తొడిగి
అడుగులు వేసిన ఆమె కవితలు
శబ్దానికి శరీరమిచ్చి
ఆత్మకు దారిని కనుగొనే
ఆమె అక్షరాలు
ఆమె మది నదిలో
అనేక…
పూర్తిగా »