‘ సమీహ ’ రచనలు

సందర్శనం

మార్చి 2016


సందర్శనం

వనస్థలి నుండి వరగల వరకు వెళ్లిరావాలి పిల్లల్తో. సరస్వతిని కలుస్తానని మాటిచ్చినందుకు… చిన్నప్పట్నుంచీ స్కూల్లో వున్నప్పట్నుంచీ సరస్వతంటే యెంత ఆహ్లాదాభిమాన ఆరాధనాత్మీయతలో! సరస్వతాంటీని మేమూ చూస్తాం నాన్నా… వాణీ వేణుల విన్నపాలు. అర్ధాంగి శ్రీలక్ష్మి యెట్లాగూ వస్తుంది. ఆమె లేకుండా ప్రయాణమెట్లా?!.. కార్లో పెట్రోలు పోయించటానికి వుండాలి కదా ఆమె….
పూర్తిగా »