ముఖాముఖం

Monique Rossen – కెమెరాతో కవిత్వం

అక్టోబర్ 2016

Day 3

“My heart” by Rumi

న్నికోట్ల ఆత్మలకైనా
తూగని నా హృదయాన్ని
నీ చిర్నవ్వొక్కటి
ఊరికే కోసుకు పోతోంది.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12