ముఖాముఖం

Monique Rossen – కెమెరాతో కవిత్వం

అక్టోబర్ 2016

Day 25

“And me” by Natalia Crow

ఊ, ఇక మరి నేనో?
ఏకాంతంతో ప్రేమలో
చిక్కుకుని
ఒంటరిగానే ఉంటా

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12