‘ అన్నవరం దేవేందర్ ’ రచనలు

దుబ్బ కాళ్ళు

దుబ్బ కాళ్ళు

చెప్పు తోడ్కలు లేని కాళ్ళు
గెగ్గెలు గెగ్గెల కాళ్ళు

తుమ్మ ముండ్లు ఇరిగి
సల సల సలిపిన అరికాళ్ళు

పోట్రవుతులు తాకి తాకి
నెత్తురు కార్చిన బొటనేల్లు

పుండ్లు పుండులై
బర్రలు అగుపిస్తున్న మోకాళ్ళు

దుబ్బ తుత్తుర్లు పల్లేరు గాయలు
అత్తుకొని గుల గుల పెడుతన్న కాళ్ళు

ఎవుసం చేసి చేసి
కంచెల ఎడ్లు ఇడిశి కూకున్న కాళ్ళు

శెల్కల ఇరువాలు దున్ని
ఇత్తునాలు అలికిన కాళ్ళు

బురుద నాగలి దున్ని…
పూర్తిగా »

జీవం లేని బతుకు చిత్రం

26-ఏప్రిల్-2013


ఆ వూరి గడప గడపకు
గాయాల కుంకుమ బొట్లు

ఇంటింటికీ
ఎడారి మంటల సలపరింత

అందరి వాకిళ్ళ
సాన్పుల్లోను కన్నీళ్ళ తడి

మనిషి మనిషికీ
మనస్సుకు పట్టని అవస్థ

ఏజంట్ల వీసాల మోసాలు
విమానం దిగంగానే
కల్లవెల్లి కల్లోల కొలువులు

బతుకవోయి బతుకవోయి
తేరుపుతడనుకుంటే
అందమైన పెట్టెల
శవమై వచ్చిన పెనిమిటి
ఆమె శోకం ఆపతరం కాని దుక్కపాతం

ఎ గుండెను కదలిన్చినా
దుబాయ్ మస్కట్ బాధల గాదలే
పొందింది తక్కువ
పోగొట్టుకున్నది ఎక్కువ

రంగు నరసయ్య…
పూర్తిగా »