‘ విశ్వనాథ్ ’ రచనలు

ఆనర్ లూసర్స్

ఫిబ్రవరి 2018


నన్నొక ప్రతిభామూర్తిగా చిత్రించడానికి
అంతా సిద్ధం అయిన తరుణంలో
నేను కప్పెట్టిన అజ్ఞానం మాటల రూపంలో
నోటంటే ఉండి నన్ను వెనకేసుకొస్తుంది

పూర్తిగా »

అతడొక కావ్యం

జనవరి 2018


నిర్లక్ష్యంగా అతను ఒడ్డుకి విసిరేసిన ఆల్చిప్పలు ఏరుకుని
ఇసకలో ఆటలకొచ్చిన పిల్లలకి అమ్ముకుంటుంటాను

ఆకలేసినప్పుడు పక్షినై
చేపలు రెండు ముక్కున కరుచుకుని
తీరానికి ఎగురుకుంటూ వచ్చేస్తుంటాను

ఆకాశం అతని మీదకి వంగి చెప్పిన ఊసులేవో
కెరటాల హోరులో గుసగుసలుగానో,
వికటాట్టహాసంగానో వినిపించినప్పుడు
రహస్యమేదో చేతికి చిక్కినట్టు సంబరపడిపోతుంటాను

పున్నమినై పైకెగసినప్పుడు
ఆవలి తీరాన అంతులేని ఖండాలతోనూ,
అందమైన వనాలతోనూ సరసాలాడుతూంటే
అసూయతో కృశించిపోతుంటాను

అతని వైశాల్యాన్ని కొలుద్దామని
నావనై లోపలికి పోయినప్పుడు
తుఫానులో చిక్కుకుని అల్లాడిపోతుంటాను

నదినై అతనిలోపలికి చొచ్చుకుపోవాలని,
అతని దాహం తీర్చాలనీ ఆరాటపడుతుంటాను కాని,

పూర్తిగా »