‘ శ్రీరాం పుప్పాల ’ రచనలు

రెక్కలు తెగిన దారి

1

అప్పటి దాకా సంగీతం నేర్చుకుంటున్నట్టు ఊగిన లేత కొమ్మలు
ఉరిబిగుంచుకుని విరిగిపడిన నిశ్శబ్దం
అక్కడ పొద్దున్నే ప్రార్ధనా గీతంలా వినిపిస్తుంది.

వాళ్ళు నడిచే దారంతా
మొక్కల్ని పూలు పూయనీకుండా
రహస్యం దాచినట్టు నేల
మెడ వాల్చేసిన మొగ్గలతో
రణభూమిలా కనిపిస్తుంది

ఆ ఉదయపు ఒళ్ళో
చలినెగళ్ళు కాసిన వెచ్చదనం లేదు
జారుడుబల్ల మీంచి ఎవరూ కిందపడలేదు
బబుల్ గమ్ నమిలి భూగోళంలాంటి బుడగలు ఊదలేదు

ఇక్కడెవరూ
కాళ్ళూ చేతులాడని ఇరుకు తరగతి గదుల్లోంచి
ఆటస్థలం వెతుక్కుంటూ బయటకి తిరగట్లేదు
కలలు దీరని ఎర్రటి నిద్ర కళ్ళతో

పూర్తిగా »