‘ శ్రీ మోదుగు ’ రచనలు

సమాంతర ఛాయ!

ఒక్కోసారి నీ గురించి ఆలోచిస్తా
ఎప్పటిలా నాలోపల మెదిలే నీతో కాకుండా,
ప్రత్యేకంగా నీ ఎదురుగా వచ్చి…

అనిపిస్తుంది,
నీకు అన్నిటికి అన్నీ తెలిసిపోతున్నాయని
వెంటనే ఒక అభద్రత నన్ను చెట్టెక్కిస్తుంది
భయంగా కిందకితొంగి చూస్తాను
నీవు మాత్రం ఎప్పటిలా చిన్న గులకరాళ్ళతో
ఏటిగట్టుపై కూర్చొని ఒక్కొక్కటీ విసురుతూ వింటావు.
నీకిదంతా అర్థమైనా ఏమీ లేనట్టు కళ్ళెత్తి చెప్తావు-
“బుజ్జీ చూడు! ఈ చిన్నరాయి ఎన్ని వలయాలు చేస్తుందో” అని

నమ్మీ నమ్మలేక మెల్లగా దిగి వచ్చి నీ పక్కన కూర్చుంటాను
మళ్లీ అంటావు ‘బుజ్జీ నేనిక్కడే ఉన్నాను.
ఏటికోసం,…
పూర్తిగా »

పతాక సన్నివేశం

ఏప్రిల్ 2015


పతాక సన్నివేశం

నువ్వందరిలా కాదు తెలుసా ?

తెరలు తెరలుగా నవ్వొస్తోంది . ఈమాటతో మనుషులందరూ పడిపోతుంటారు, నాకు మాత్రం దిగులవుతుంది. ఇంకా ఎంత నటించాలి అందరిలా కావాలంటే అని! అందరూ నాటకాన్ని రక్తి కట్టించే పనిలో ఉంటారు, వాళ్ళ శక్తినంతా ధారపోసి మెరుగులు అద్దాలని చూస్తారు, ఎవరి పాత్రలో వాళ్ళు పక్కన వాళ్ళ పాత్రల్ని మెరుగులు దిద్దుతూ ఉంటారు. దుఖం లేని జీవితం, సంతోషం లేని ప్రేమ అన్నీ ఆనందంగా అనుభవిస్తున్నట్లు కనిపిస్తారు .

ఎప్పుడైనా విసుగు పుట్టి నేను రంగు వేసుకోకుండా రంగస్థలానికి వస్తానా… అంతే అందరూ ఒక్కింత గా వెక్కి వెక్కిఏడ్చేస్తారు. ఈ రంగే నీ జీవితం, నువ్వే రంగువి, అది లేని…
పూర్తిగా »

సంధి మాటలు

నవంబర్ 2014


సంధి మాటలు

ఊపిరి బ్రతికే స్పృహను కాదు
కోల్పోతున్న నిన్నే చెపుతుంది
పరిసమాప్తికి దూరంమెంతో
కొన్ని రక్తసిక్తశ్వాసలు చెపుతాయి
చెప్పలేనివి చెప్పాలని ఓర్చుకున్నవి
చెప్పకుండా మిగిలిన వాక్యాలు
కొన్ని కళ్ళలో ఒలికిపోతాయి

మార్పు మార్పు కోసమేనన్న యదార్థానికి
ధ్వంసమైన సీతాకోకల కథలే రుజువులు
శరణార్ధి అన్న పదంతో గుండె కలవరపడుతుంది
తపనలు లేని వేళే తేలుతుంది ఎవరికి ఎవరమని

యిక బాధే జీవితం, దుఖమే పవిత్రం, ప్రేమలే పాపాలు
వేళాడే కత్తి ఒకటి క్షణమొక సంధియుగముగా మార్చి
దాస్యాలను దాష్టీకాలను సాధారణం చేస్తుంది
ఆకాశానికి హద్దులేదని గుర్తుచేసే వేగుచుక్క
మిణుకు…
పూర్తిగా »