కవిత్వం

గుల్జార్ కవిత: చిన్న గొడవ

01-ఫిబ్రవరి-2013

క్షణకాలపు మనస్స్పర్థ
గోడలకు తగిలి
భళ్ళున పగిలి
నేలంతా పరుచుకున్న
నిందల గాజు పెంకులు..

మండుతున్న మాటల సూదులూ
శూలాలూ ఎగిరి వెళ్ళి
చూపులోకి మాటలోకి
స్వరంలోకి ఆలోచనలోకి
ఊపిరిలోకి ప్రతి వస్తువులోకీ
అణువణువునా దూరిపోయాయి
ఆరోజున

అలా ఆ బంధం రక్తసిక్తమైపోయింది

ఆ రాత్రి నేలమీద పడున్న
ఆ మాటల గాజుముక్కల్ని ఏరుకుని
ఎవరో తమ రక్తనాళాల్ని కోసేసుకున్నారు
సడీ చప్పుడూ లేకుండా.
ఎవరైనా లేచి వస్తారేమోనని
భయం కాబోలు.
హిందీ మూలం: గుల్జార్
తెలుగుసేత: సత్యభామ పప్పు