కవిత్వం

దాగుడుమూతలాట

25-జనవరి-2013

కాలం కళ్ళకి గంతలు కట్టి
రాత్రి, పగలు,
చందమామ, నేను
దాగుడుమూతలాడుకుంటున్నాం

వెలుగులు తోసేస్తే
నేలమీద పడిపోయిన నీడలాగ
నేను కూడా
దూరంగా పడిపోయాను

పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళి
స్తంభాన్ని ముట్టుకుని
పడిపోయే లోపు కాలం
“దొరికాడు దొంగ” అంటూ
నన్ను పట్టేసుకుని
తన కళ్ళగంతలు విప్పేసుకుంది.

హిందీ మూలం: గుల్జార్
తెలుగుసేత: సత్యభామ పప్పు