కవిత్వం

కేవలం ఒక దీపమే మిగిలింది

08-ఫిబ్రవరి-2013

ఒక్కడుగు ఉసిరి మొలక
  ఇప్పుడు నీకు నీడనిచ్చేంతయ్యింది
రెండాకుల మారేడు చెట్టుకప్పుడే
  మారేడు పళ్ళు పడ్డాయి
తెలియదు కానీ నువ్వెక్కడనుంచో తెచ్చి నాటిన మల్లెలు మందారాలు
  గులాబీ గన్నేరు
    పూల రెక్కలు కొన్ని ఈ రోజు నీ
      వంటి మీద పడున్నాయి
నిత్యం ఆకొకటి గిల్లే తులసి చెట్టుకి
  సరిగ్గా పక్కనే
    నువ్వు నిద్రపోయావ్
రెప్పకొట్టేంతలోనే ఈ ప్రదేశం
  ఖాళీ అయి
    కేవలం ఒక దీపమే మిగిలింది.

 

తెలుగు అనువాదం: గరికపాటి పవన్ కుమార్

మూలం: గరికపాటి సంగీత (అహోమియా కవిత)