కవిత్వం

కవిత కాదు

22-ఫిబ్రవరి-2013

కవిత కాదు
నా గుండె శబ్దం
ప్రవహింపచేసే సిర
రక్త ధమనులతో పాటు
కలిసి మెదడునూ చేరింది

వెయ్యి రంగుల సీతాకోక చిలుక
నా కళ్ళ ముందు
నుంచి దాటి పోతోంది
సంధ్య వేళ మిణుగురు పురుగై
నా ముఖాన్ని
వెలిగించి వేసింది

పున్నమి చంద్రుని సౌందర్యం
ఉదయించే సూర్యుని వెలుగై లేచింది

ఉజ్వలమైన రెండు కళ్ళతో
నా మనసు చిరునవ్వు నవ్వుతోంది

 

మూలం (అహోమియా కవిత): గరికపాటి సంగీత
తెలుగు అనువాదం: గరికపాటి పవన్ కుమార్