కవిత్వం

అర్థం కాలేదు..

29-మార్చి-2013

మేఘం కన్నీరు
ఎప్పుడు కార్చిందో కాని
పాదాలకు తడి తగిలింది.

మనసు ఎప్పుడు
గాయపడిందో కానీ
పుటలు తిప్పిన
వేళ్లకు నెత్తుటి తడి తగిలింది.

ఆ పలకరింపు ఎప్పటిదో తెలీదు
ఎండుటాకుల ధ్వని వింటే కాని
నీ జ్ఞాపకం గుండెను పిండేయలేదు

రహదారిపై నలిగిన పూలు
రోడ్డు వికసించలేదు కానీ
శవం వెళ్లిన జాడను తెలిపాయి

నిశ్శబ్దం మంచిదే
తెరిచిన కనురెప్పల్లో
వెలుగు ఆరనంతవరకూ..

ఏసంగీతమూ
ఆహ్లాదం కాదు
నిశ్చేష్టమైన జీవితంలో..

అశ్రువులు అక్షరాలై
కాగితాన్ని తడిపేవరకూ
కవిత్వం రక్తసిక్తమవుతుందని
అర్థం కాలేదు..