కవిత్వం

తలుపు

19-ఏప్రిల్-2013

నేనొక
ప్రశ్ననై మిగిలిన సమయం
నీకది సమాధానం
**
అనుమానం అనుక్షణం
వేధిస్తుంటే,
మనం అరిచినా యెవరికీ
వినిపించదేమో

కాలం మనపై
కసిగా దాడికి దిగుతుంది,
యేమీ చేయలేని మనం
అలా మూలన కూర్చుని
ఒకరికి తెలియకుండా ఒకరం
వెక్కి వెక్కి యేడుస్తుంటాం

ఉదయం నిశ్శబ్ధంగా తలుపు తడుతుంది
అమాయకంగా ఇద్దరం
ఒకేసారి తెరవడానికి ప్రయత్నిస్తాం

తలుపు తెరుచుకోదు
మనపై మనకున్న అనుమానం వీడిపోదు

అలాగే
ఆ చీకటి గదిలో
నువ్వూ నేనూ
పరిచయం వున్న అపరిచితులం
**
నువ్వొక
ప్రశ్నవై మిగిలిన సమయం
నాకది సమాధానం…!!!